Persondatapolitik

                                                                                                                               1. oktober 2018


Privatlivspolitik

                                                                                             

I forbindelse med Persondataforordningens ikrafttrædelse den 25. maj 2018 som afløser af Persondataloven fra 31. maj 2000 synliggøres herved SENIORbowl Roskilde`s privatlivspolitik.


Dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime ) interesser. Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige


SENIORbowl Roskilde er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger :

Kontaktperson    : Ejner Jensen

Adresse              : Akacielunden 7. 3. th. 4000 Roskilde

Telefon               : 29600323

Mail                    : ingeogejner@gmail.com

Hjemmeside       : www.seniorbowlroskilde.dk


Behandling af personoplysninger


Vi behandler følgende kontaktoplysninger :

Registrerings- og kontaktoplysninger som medlemsnummer, navn, køn, adresse, indmeldesdato, fødselsdato. telefonnummer og e-mailadresse

.

Her indsamler vi oplysninger fra


Oplysningerne får vi fra dig.


Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Formålene :

Klubbens medlemshåndtering herunder kontingentopkrævning

Som led i klubbens forskellige aktiviteter herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

Opfyldelse af lovkrav


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafviklingsreglen vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som :


Udøvelse af aktivitet herunder udfærdigelse af diverse spillerkort, holdoplysninger, interne resultatlister m. v.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter m. v. herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter herunder opkrævning og betaling af kontingent m. v

Afholdelse af sociale arrangementer, venskabskampe, mesterskabspil  samt andre aktiviteter.

Brug af situationsbilleder taget af klubben, der viser en konkret aktivitet eller situation hvor klubben er involveret.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en kort periode efter din udmeldelse af klubben.

Bevaring af oplysninger til statistik og lignende herunder historisk værdi


Samtykke


Oftest vil vor behandling af dine personoplysninger basere sig på andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke,  er det frivilligt om du vil give samtykke og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det

.

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med f. eks. venskabskampe sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til de implicerede parter

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør i overensstemmelse med følgende :

Vi opbevarer oplysninger på medlemmer så længe de har historisk værdi


Dine rettigheder


Du har en række særlige rettigheder efter persondataordningen når vi behandler dine personoplysninger :

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder herunder gøre indsigelse mod vores behandling ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


Hvis du f. eks. henvender dig med en  anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan altid indgive en klage til en myndighed som behandler databeskyttelse f. eks. Datatilsynet


Revidering af privatlivspolitikken


Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.


Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelse herom.